bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Porfi Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Porfi Beach hotel - Халкидики / Ситония, Никити

Празници - Намаления и промоции

259лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
179лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

18 резервации наскоро
339лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
259лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

12 резервации наскоро
1335лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

25 резервации наскоро
1711лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
604лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

24 резервации наскоро
791лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1166лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

16 резервации наскоро
583лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

19 резервации наскоро
976лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

13 резервации наскоро
1257лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1542лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
771лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро

3* Порфи Бийч е идеален за Вашата почивка. Хотелът се състои от основна сграда и две двуетажни престройки. Хотелът е оборудван с ресторант /полупансионът включва континентална закуска, вечеря на блок маса/, таверна, Интернет /заплаща се допълнително/, мини супермаркет и паркинг. Можете да оставите своите вещи в сейф на рецепцията.

Местоположение на Porfi Beach hotel, Халкидики

На полуостров Ситония, Халкидики, спокойно ваканционно кътче, заобиколено от борови дървета, сред чудни градини, разнообразна средиземноморска растителност и палми ще откриете 3* Porfi хотел. Той е разположен непосредствено до божествени плажове, на около 3км от Никити, 2.5км от Метаморфоси, 25км от Нео Мармарас. Спирката на автобусите се намира на около 50м от хотела.


Удобства в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с басейн с тераса, шезлонги, чадъри, баскетболно игрище, дартс, тенис на маса, бар на басейна с оригинална тераса и настаняване на стара рибарска лодка, запленяващи морски пейзажи. Моля, имайте предвид, че билярдът, тенис на корт, чадъри на плажа и наемът на велосипеди се предлагат срещу допълнително заплащане. За децата хотелът предлага басейн за деца и игрище.

Стаи и настаняване в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с 80 стаи, обзаведени в типичен гръцки стил, баня, тоалетна, сешоар, телефон, кабелна телевизия, хладилник, климатик, балкон или тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

237лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
371лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
689лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
501лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
565лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
431лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
856лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
669лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
592лв
559лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-6%
405лв
384лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
331лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
519лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
142лв
121лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
222лв
189лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
518лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
678лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
690лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
904лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
284лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
445лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
407лв
374лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
273лв
252лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-8%
453лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
587лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
796лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
528лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4155лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3216лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
345лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
452лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4300лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3549лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
991лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
777лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
463лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
704лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
296лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
189лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1130лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
339лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
259лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
863лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1261лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
993лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
885лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1126лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
345лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
452лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
259лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
339лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
142лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
222лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
561лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
722лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
611лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
397лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
471лв
449лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
685лв
652лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
776лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1017лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
208лв
186лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
142лв
121лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
536лв
515лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-4%
222лв
189лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
315лв
282лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
777лв
744лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
602лв
581лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-4%
339лв
318лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-6%
870лв
837лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
500лв
467лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
329лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
463лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
331лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
519лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
791лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
604лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
865лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1106лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1150лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1620лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
452лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
345лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
394лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
555лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
756лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
943лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
278лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
197лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2300лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2864лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
460лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
648лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
756лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
943лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3439лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2875лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1887лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1511лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1955лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2425лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
969лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1305лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1380лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1809лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1582лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1314лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1583лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1208лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1511лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1887лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2639лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3202лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
756лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
943лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2974лв
21.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2331лв
21.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
604лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
791лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
263лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
370лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1377лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1002лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1002лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1377лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
218лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
298лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
791лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
604лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1684лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1281лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
604лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
791лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1314лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1637лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
756лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
943лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4436лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
5375лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
131лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
185лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
460лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
648лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
278лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
197лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1965лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1495лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2035лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1553лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1725лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2261лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2261лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
452лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
345лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1725лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1708лв
12-22 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2110лв
12-22 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2948лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2464лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2695лв
23.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2159лв
23.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1294лв
10-17 Авг
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1481лв
10-17 Авг
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2054лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2456лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1204лв
1161лв
17-27 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-4%
1740лв
1673лв
17-27 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
288лв
244лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
381лв
324лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
445лв
378лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
804лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
284лв
241лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1126лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
329лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
463лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
370лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
263лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
222лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
302лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1120лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
826лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1880лв
20-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1028лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
760лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1397лв
20-26 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
370лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
504лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
497лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
658лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1809лв
25.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1380лв
25.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
604лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
791лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
604лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
791лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
971лв
11-21 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
539лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
700лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1239лв
11-21 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1320лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1601лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1078лв
26-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
864лв
26-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
674лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
540лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3117лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3464лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2793лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2514лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1952лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2421лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
865лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1106лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
331лв
282лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1000лв
850лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
678лв
577лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
740лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
526лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2842лв
6-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

21 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3968лв
6-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

21 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
776лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1058лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
185лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
131лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1314лв
11-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1850лв
11-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
986лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1388лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1295лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
920лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
750лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
563лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
565лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
431лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
604лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
791лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1965лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1495лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1725лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2261лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1479лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1801лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
626лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
787лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2425лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1955лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3016лв
20-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3659лв
20-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1601лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1320лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1887лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1511лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2948лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2464лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
809лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
648лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1131лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1372лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1348лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1080лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2159лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2695лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1887лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1511лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1887лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1511лв
9-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2695лв
16-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1078лв
16-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
864лв
16-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2159лв
16-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1152лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1561лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2030лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
884лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
565лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
431лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1495лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1870лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
518лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
678лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1388лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
986лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1515лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1998лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
900лв
765лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1303лв
1107лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
331лв
282лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
720лв
612лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
540лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1042лв
886лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
782лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
593лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
379лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
189лв
161лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
296лв
252лв
26-30 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
331лв
282лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
368лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
556лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
142лв
121лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
222лв
189лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
386лв
358лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-7%
574лв
530лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
611лв
589лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
423лв
409лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-3%
507лв
500лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-1%
722лв
711лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-2%
1851лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1314лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
648лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
555лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1295лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1525лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
460лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1150лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
920лв
6-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
394лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
278лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
197лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
463лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
925лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
329лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
657лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1295лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1403лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
460лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
920лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
648лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1068лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
329лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
648лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
460лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
463лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
197лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
278лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
263лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
370лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1295лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
920лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1709лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2245лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
668лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1199лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1574лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1562лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1134лв
19-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
481лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
415лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
576лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1561лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2097лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2054лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2618лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1602лв
22.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
542лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
730лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2138лв
22.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
953лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1274лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
771лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
583лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
431лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1068лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1403лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6282лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4968лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
565лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
339лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
518лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
678лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3273лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
863лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
259лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1130лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2629лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
842лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
737лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
641лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
577лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1403лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1068лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1208лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1583лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2300лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2864лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1965лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
565лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1495лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2129лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
431лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2692лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2300лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3943лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4910лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2864лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1844лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2640лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2103лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1442лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
641лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
842лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1669лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1347лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
993лв
12-22 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1261лв
12-22 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2652лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2116лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1843лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1468лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
864лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1320лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1601лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1078лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1080лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1348лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
809лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5404лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4518лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
648лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2078лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2156лв
19-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1676лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1727лв
19-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1997лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1676лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
674лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2745лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2262лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2875лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
540лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3439лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5489лв
25.07-06.08
3 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4524лв
25.07-06.08
3 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1296лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2375лв
28.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1617лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2965лв
28.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1320лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1601лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2078лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1676лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2425лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
943лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
674лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1955лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
756лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
540лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2639лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3202лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2159лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2695лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1955лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2425лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1732лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1396лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
943лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
756лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3773лв
12-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3023лв
12-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2374лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1971лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
756лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
943лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6339лв
21.08-02.09
4 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5053лв
21.08-02.09
4 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1424лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1142лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
966лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
765лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
604лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
791лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1730лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2212лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
791лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2129лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1403лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1068лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2692лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1123лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
854лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
604лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1684лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2220лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1130лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
863лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
648лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
460лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
386лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
574лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
167лв
156лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-7%
113лв
106лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-6%
616лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
951лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
371лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
237лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
519лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1824лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
331лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1260лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
519лв
441лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
331лв
282лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1563лв
19-25 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1080лв
19-25 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
665лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
987лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
571лв
485лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
74лв
21-22 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
370лв
314лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
47лв
21-22 Май
на човек

1 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
331лв
282лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
593лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
379лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
371лв
315лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
237лв
201лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
519лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
331лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
222лв
189лв
28-31 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
142лв
121лв
28-31 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
537лв
471лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
350лв
307лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-12%
434лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
648лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1277лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
915лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
698лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1034лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
398лв
361лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
277лв
252лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-9%
358лв
343лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-4%
518лв
496лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
442лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
622лв
613лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-1%
629лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
501лв
495лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-1%
263лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
370лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
555лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
394лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
370лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
263лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3128лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2403лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2780лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2136лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1738лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
333лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
453лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1335лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
370лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
263лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
197лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
278лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1529лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1153лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
460лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
648лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
833лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
394лв
16-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
555лв
16-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
329лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
591лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
463лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2433лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
131лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
185лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1869лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
986лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1307лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2494лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1930лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1438лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
463лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1035лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
329лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
370лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
263лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
871лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1084лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1487лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1206лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1722лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1347лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
493лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1255лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
654лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
920лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1396лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1866лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
669лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
831лв
24-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
206лв
24-26 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
152лв
24-26 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
884лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2579лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3115лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
643лв
24-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2220лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1684лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
904лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2046лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1709лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
690лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2864лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2018лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1643лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2245лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2581лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2300лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1840лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1774лв
26.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2244лв
26.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
173лв
26-28 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
226лв
26-28 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2215лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1684лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1281лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
214лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2484лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1281лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2046лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3047лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1643лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
267лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1684лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2244лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1774лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
432лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
553лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1208лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2692лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2129лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1583лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
922лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
641лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
842лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
721лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1009лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1290лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1281лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1684лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2300лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2455лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1380лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2864лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1809лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
431лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1297лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1971лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1659лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
565лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
678лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2692лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1281лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1051лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1320лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2129лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1684лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
518лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
339лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1336лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1068лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
259лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3141лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
173лв
4-6 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
226лв
4-6 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2484лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2300лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
990лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2261лв
5-15 Юли
2 възрастни, 16 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
789лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2864лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1725лв
5-15 Юли
2 възрастни, 16 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1932лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
798лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1530лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1039лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1684лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1281лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1281лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
518лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1684лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
678лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2096лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2244лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1643лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1774лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1626лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1964лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
587лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
453лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
449лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
355лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2262лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2875лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3439лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3286лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2745лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3930лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1887лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2745лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2262лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
943лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1511лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
756лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2262лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2745лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1885лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2287лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1348лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1080лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2156лв
19-27 Юли
2 възрастни, 10 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1727лв
19-27 Юли
2 възрастни, 10 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3165лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
943лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2150лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
756лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1774лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2629лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2078лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1676лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
5438лв
21.07-31.08
на човек

41 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4340лв
21.07-31.08
на човек

41 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2159лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
986лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2695лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1146лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2218лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2687лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1320лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1601лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2663лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2234лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3770лв
23.07-02.08
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5404лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4574лв
23.07-02.08
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2425лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4518лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1955лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
809лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1943лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
648лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2948лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
943лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1885лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2287лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4436лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2464лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2426лв
24.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1887лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
756лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
5375лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро