bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Porfi Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Porfi Beach hotel - Халкидики / Ситония, Никити

Празници - Намаления и промоции

982лв
786лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
894лв
715лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
466лв
372лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
716лв
573лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
608лв
486лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%

3* Порфи Бийч е идеален за Вашата почивка. Хотелът се състои от основна сграда и две двуетажни престройки. Хотелът е оборудван с ресторант /полупансионът включва континентална закуска, вечеря на блок маса/, таверна, Интернет /заплаща се допълнително/, мини супермаркет и паркинг. Можете да оставите своите вещи в сейф на рецепцията.

Местоположение на Porfi Beach hotel, Халкидики

На полуостров Ситония, Халкидики, спокойно ваканционно кътче, заобиколено от борови дървета, сред чудни градини, разнообразна средиземноморска растителност и палми ще откриете 3* Porfi хотел. Той е разположен непосредствено до божествени плажове, на около 3км от Никити, 2.5км от Метаморфоси, 25км от Нео Мармарас. Спирката на автобусите се намира на около 50м от хотела.


Удобства в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с басейн с тераса, шезлонги, чадъри, баскетболно игрище, дартс, тенис на маса, бар на басейна с оригинална тераса и настаняване на стара рибарска лодка, запленяващи морски пейзажи. Моля, имайте предвид, че билярдът, тенис на корт, чадъри на плажа и наемът на велосипеди се предлагат срещу допълнително заплащане. За децата хотелът предлага басейн за деца и игрище.

Стаи и настаняване в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с 80 стаи, обзаведени в типичен гръцки стил, баня, тоалетна, сешоар, телефон, кабелна телевизия, хладилник, климатик, балкон или тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

596лв
477лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
739лв
591лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1059лв
847лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
444лв
356лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
302лв
242лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
936лв
749лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
652лв
521лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
732лв
586лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
215лв
172лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
322лв
257лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2567лв
2053лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
575лв
460лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
895лв
716лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
497лв
398лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
319лв
256лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
192лв
153лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
298лв
239лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3488лв
2790лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2617лв
2094лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
2-12 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
2-12 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1169лв
935лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1489лв
1191лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1309лв
1047лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1042лв
834лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2249лв
1799лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1717лв
1373лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1488лв
1190лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2110лв
1688лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1437лв
1150лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1193лв
954лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3194лв
2555лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2447лв
1958лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
672лв
538лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
992лв
793лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
1748лв
1398лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2282лв
1825лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
728лв
582лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
976лв
781лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1397лв
1117лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1823лв
1458лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
4914лв
3931лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
6158лв
4926лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
954лв
763лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
634лв
507лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3097лв
2478лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3968лв
3174лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2491лв
1993лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1656лв
1325лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
608лв
486лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
466лв
372лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1695лв
1356лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2121лв
1697лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1805лв
1444лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1671лв
1337лв
26.08-06.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1280лв
1024лв
26.08-06.09
на човек

11 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
343лв
274лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
520лв
416лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
544лв
435лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
366лв
293лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2096лв
1677лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2913лв
2330лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2447лв
1958лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2098лв
1678лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2738лв
2190лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3194лв
2555лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2098лв
1678лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2738лв
2190лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2583лв
2066лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3471лв
2777лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3398лв
2718лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2598лв
2079лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
152лв
122лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
116лв
93лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4529лв
3623лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4425лв
3540лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2845лв
2276лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2366лв
1892лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3330лв
2664лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
5257лв
4206лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
6322лв
5057лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3891лв
3112лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3250лв
2600лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
949лв
759лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1197лв
958лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
616лв
492лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
128лв
102лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
199лв
159лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
643лв
515лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
714лв
571лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
501лв
401лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1223лв
978лв
8-22 Юни
на човек

14 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
8-22 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2110лв
1688лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1488лв
1190лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1455лв
1164лв
14-29 Юни
на човек

15 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1988лв
1590лв
14-29 Юни
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
903лв
722лв
15-25 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1257лв
1006лв
15-25 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3594лв
2875лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4661лв
3729лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2809лв
2247лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
466лв
373лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
643лв
515лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2937лв
2349лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3684лв
2947лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2157лв
1726лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2868лв
2295лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1812лв
1449лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3898лв
3118лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4963лв
3970лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2339лв
1871лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
2978лв
2382лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3597лв
2878лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2887лв
2310лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
289лв
231лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3478лв
2782лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4455лв
3564лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1377лв
1101лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1110лв
888лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1500лв
1200лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1854лв
1484лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5329лв
4263лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4334лв
3467лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
6484лв
5187лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3330лв
2664лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1669лв
1335лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1350лв
1080лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3793лв
3034лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3154лв
2523лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
666лв
533лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
542лв
433лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
5523лв
4418лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
4634лв
3707лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
5187лв
4150лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4334лв
3467лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1249лв
999лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1568лв
1255лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
983лв
786лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2963лв
2370лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
974лв
780лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1823лв
1458лв
26.08-07.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4758лв
3806лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1397лв
1117лв
26.08-07.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1241лв
993лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3480лв
2784лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
6536лв
5229лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
5168лв
4135лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
983лв
786лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1682лв
1345лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1148лв
919лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
497лв
398лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
319лв
256лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
192лв
153лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
298лв
239лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
199лв
159лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
497лв
398лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1429лв
1143лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
128лв
102лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
319лв
256лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
298лв
239лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
192лв
153лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
199лв
159лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
128лв
102лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
596лв
477лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
407лв
325лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
494лв
395лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
620лв
496лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4905лв
3924лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3592лв
2873лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
349лв
280лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
262лв
210лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1180лв
944лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
861лв
689лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1275лв
1020лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1808лв
1447лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1474лв
1179лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1808лв
1447лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1507лв
1206лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1275лв
1020лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1063лв
850лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3032лв
2425лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2631лв
2105лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3920лв
3136лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1921лв
1537лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3888лв
3110лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4955лв
3964лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2317лв
1854лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3063лв
2450лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3586лв
2869лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2839лв
2271лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1651лв
1321лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4562лв
3649лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1634лв
1307лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1406лв
1125лв
22-29 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1261лв
1009лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2130лв
1704лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3567лв
2854лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1655лв
1324лв
22-29 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
8223лв
6578лв
23.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1135лв
908лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
882лв
706лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3781лв
3025лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1490лв
1192лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
669лв
535лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3035лв
2428лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2502лв
2002лв
23.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
6482лв
5186лв
23.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3283лв
2627лв
23.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1790лв
1432лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2217лв
1773лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1048лв
838лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
7160лв
5728лв
25.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
8937лв
7149лв
25.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2598лв
2079лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3398лв
2718лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1985лв
1588лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1790лв
1432лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1716лв
1373лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2145лв
1716лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1559лв
1247лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1888лв
1510лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
554лв
443лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1444лв
1155лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3176лв
2541лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1444лв
1155лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3118лв
2495лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2377лв
1901лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1888лв
1510лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
470лв
376лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3970лв
3176лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4153лв
3323лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2126лв
1701лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1629лв
1304лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2430лв
1944лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1862лв
1490лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4922лв
3938лв
4-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
6096лв
4877лв
4-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2728лв
2183лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1097лв
877лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
848лв
679лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1032лв
825лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4279лв
3423лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1316лв
1053лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2817лв
2253лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3457лв
2766лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3391лв
2712лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
2493лв
1994лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3592лв
2874лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3027лв
2421лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4480лв
3584лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3648лв
2919лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4519лв
3615лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1704лв
1363лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4190лв
3352лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2077лв
1661лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5044лв
4035лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1016лв
813лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2560лв
2048лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3093лв
2474лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2999лв
2399лв
15-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1854лв
1483лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3250лв
2600лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
15-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3996лв
3197лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2209лв
1767лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5452лв
4361лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
6696лв
5356лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4662лв
3730лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2225лв
1780лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4304лв
3443лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4970лв
3976лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3505лв
2804лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6484лв
5187лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1799лв
1440лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4171лв
3337лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1897лв
1517лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2103лв
1682лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2529лв
2023лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2999лв
2399лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
742лв
593лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
5261лв
4209лв
29.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
927лв
742лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4283лв
3427лв
29.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
600лв
480лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
750лв
600лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
10457лв
8365лв
02.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
13154лв
10524лв
02.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2529лв
2023лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2103лв
1682лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
6230лв
4984лв
5-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
7652лв
6122лв
5-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
11-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
11-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
389лв
312лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
478лв
383лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
600лв
480лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
742лв
593лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3338лв
2670лв
16-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2699лв
2159лв
16-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
4662лв
3730лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2230лв
1784лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5130лв
4104лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1365лв
1092лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1016лв
813лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
6197лв
4957лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
21-30 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1535лв
1228лв
21-30 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2567лв
2054лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2034лв
1627лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2844лв
2275лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2222лв
1778лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1586лв
1269лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1989лв
1591лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3003лв
2402лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
6096лв
4877лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2506лв
2005лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4922лв
3938лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1048лв
838лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4027лв
3222лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4988лв
3990лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2887лв
2310лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4988лв
3990лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3776лв
3021лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4027лв
3222лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2158лв
1727лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
304лв
243лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
233лв
186лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2971лв
2377лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2723лв
2179лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
757лв
605лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3469лв
2775лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1005лв
804лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2772лв
2218лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
976лв
781лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2133лв
1706лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
728лв
582лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1070лв
856лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
786лв
629лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
574лв
459лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
787лв
630лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
349лв
280лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
565лв
452лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
813лв
650лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
262лв
210лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
175лв
140лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
494лв
395лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1151лв
920лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1473лв
1178лв
25.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
940лв
752лв
25.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска